16 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Lestenes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0581)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 10. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-12725-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Lestenes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0581) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SDZ) un ielu teritorija (I).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, atļaujot vietējas nozīmes pakalpojumu un tirdzniecības objekta esošas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 075 0581 001) rekonstrukciju un piebūves būvniecību mainot Zemesgabala dzīvojamo funkciju uz tirdzniecības un pakalpojumu funkciju. Izvietošanu Zemesgabalā, paredzot atbilstoši infrastruktūras nodrošinājumam.

Detālplānojuma ierosinātājs – tiks precizēts.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

Fontu izmērs
Kontrasts