05 | 05 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5900-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, paredzot nepieciešamo komerciāla rakstura un sabiedrisko objektu, izvietošana Zemes vienībā.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „A. R. Holdings”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Detālplānojuma teritorijas robeža
Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X