05 | 05 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5897-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai – veidojot mazstāvu dzīvojamo apbūvi Zemes vienībā, izvērtējot iespējas veidot savrupmāju, rindu māju un/vai daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz trijiem stāviem ainaviskā vietā, respektējot vietas vērtības, paredzot atbilstošu sociālo un inženiertehnisko nodrošinājumu. Paredzēt zemes ierīcības darbus, jaunu zemes vienību veidošanai.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „VJN kapitāls”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Detālplānojuma teritorijas robeža
Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X