31 | 07 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Antonijas ielā 17A, Rīgā (0100 019 0003), Antonijas ielā 21, Rīgā (0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā (0100 019 0005)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 28. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-10246-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0152), Antonijas ielā 17A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0003 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0092 sastāvā), Antonijas ielā 21, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0005 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0087 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija, kur dzīvojamās funkcijas īpatsvars nav noteikts un centru apbūves teritorija, kur dzīvojamās funkcijas īpatsvars noteikts virs 60%.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai Zemes vienībās, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) teritorijā, paredzot daudzfunkcionālu apbūvi ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „VASTINT Latvia”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X