21 | 08 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Kaivas ielā b/n, Rīgā (0100 092 2159 un 0100 092 2529), Rīgā grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 17. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-9722-nd „Lēmums par detālplānojuma Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000922159 un Nr. 01000922529) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir: 1) savrupmāju apbūves teritorija (Sdz; Sdz1; Sdz2); 2) ūdens teritorija (Ū); 3) Apstādījumu un dabas teritorija (A; A1).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Detālplānojuma daļas, kas ietver Zemes vienības, funkcionālo zonējumu no Sdz2 uz Sdz1 un Sdz2, izstrādājot priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai Zemes vienībās un paredzot racionālu teritorijas izmantošanu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma ierosinātājs – Vjačeslavs Hvostinovs, Dmitrijs Kramarenko, Anvita Biezā, Oļegs Umeckis, Viktor Isakhanov, SIA „Kaivas Dvīņi”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X