23 | 12 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu atcelšanu

Ar Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Par Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 “Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” tiek atzīti par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošie noteikumi Nr. 15 “Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 “Par Rīgasattīstības plāna 1995.–2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūvesnoteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu”, lai zemesgabala īpašnieki varētu realizēt būvniecības ieceri atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018. gadam.

Lēmums un informācija par detālplānojumu

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X