20 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma teritorijas daļas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā Ezermalas ielā 28A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2026)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-12400-nd „Lēmums par detālplānojuma teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu daļas (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Atbilstoši apstiprinātajam detālplānojumam mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (Mdz) ir teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve (Mdz-2) un rindu māju apbūve (Mdz-1). Zemes vienības Ezermalas ielā 28A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2026) atļautā izmantošana paredzēta vienīgi rindu māju apbūvei (Mdz-1).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt zemes vienības Ezermalas ielā 28A, Rīgā, funkcionālo zonējumu no Mdz-1 (rindu māju apbūves teritorija) uz Mdz-2 (savrupmāju apbūves teritorija), izstrādājot priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai zemes vienībā un paredzot racionālu teritorijas izmantošanu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Paredzēt zemes ierīcības darbus jaunu zemes vienību veidošanai.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Latectus”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X