03 | 10 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Trijādības ielā 5, Rīgā atcelšanu daļā

Rīgas pilsētas būvvalde paziņo, ka ar 30.09.2019. lēmumu Nr. BV-19-14135-nd ir atcelts ar Būvvaldes 10.12.2015. lēmumu Nr. BV-15-400-ls apstiprinātais detālplānojums Trijādības ielā 5, Rīgā (kadastra nr. 0100 049 0021; 0100 049 0007; 0100 049 0009) daļā uz teritoriju, uz kuru attiecas ar Rīgas domes 19.12.2018. lēmumu Nr. 1891 apstiprinātā zemesgabalu Rīgā, Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3 lokālplānojuma pilnveidotā redakcija.

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X