08 | 02 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Veiksmes ielā, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-18-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402), Rīgā

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļas „Detālplānojumi” apakšsadaļā „Detālplānojumu meklētājs” un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa (zip formāts)
Detālplānojuma projekts (zip formāts)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X