03 | 04 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 08.02.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-1780-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0165) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala parcelāciju un paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “VERALUX EHITUS”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv

Lēmums un darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X