20 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 08.03.2019. lēmumu Nr. BV-19-28-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137), Rīgā.

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

 


Lēmums

Pārskats
Paskaidrojuma raksts un TIAN
Grafiskā daļa(zip)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X