15 | 06 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 03.06.2021. lēmumu Nr. BV-21-13102-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310).
Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Lēmums
Grafiskā daļa
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X