19 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.09.2019. lēmumu Nr. BV-19-132-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X