06 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 123, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 21.12.2020. lēmumu Nr. BV-20-18648-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Dzirciema ielā 123, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 077 2103).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa

Fontu izmērs
Kontrasts