06 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 1C, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 05.09.2019. lēmumu Nr. BV-19-125-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Krasta ielā 1C, Rīgā (adrese iepriekš Krasta iela 33, Rīga; kadastra apzīmējums 0100 043 0091, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 043 0161 sastāvā).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X