09 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 06.09.2019. lēmumu Nr. BV-19-127-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Pureņu ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 2664).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

Fontu izmērs
Kontrasts