28 | 05 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Traleru ielā, Rīgā izstrādes uzsākšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 25.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-21-12165-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1277) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, tālrunis: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “SKYPRO Real Estate” (reģ. Nr. 40203206052).

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā).
Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X