13 | 12 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0026) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 10.12.2018. lēmumu Nr. BV-18-192-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Turaidas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 0026), Rīgā.

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa (zip)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X