10 | 02 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1286) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 01.02.2021. lēmumu Nr. BV-21-2541-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1286).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Pielikumi
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X