22 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1473) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 11.01.2021. lēmumu Nr. BV-21-441-ap (turpmāk – Lēmums) apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1473), savukārt ar Būvvaldes 21.01.2021. lēmumu Nr. BV-21-708-ap labota pārrakstīšanās kļūda Lēmuma nosaukumā.

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmumi
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X