19 | 03 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13 un 15, Dzirnupes ielā 5 un zemes vienībām bez adreses, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 16.03.2020. lēmumu Nr. BV-20-37-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469), Dzirnupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2180) un zemes vienību bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 092 0509 un 0100 092 0512).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X