13 | 09 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15A, 23, 25, 29, 31, 42, 43, b/n un Dēļu ielā 4, 6, 7 un 8, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 05.09.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-11010-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībās Mūkusalas ielā 15, Mūkusalas ielā 15A, Mūkusalas ielā  23, Mūkusalas ielā 25, Mūkusalas ielā 29, Mūkusalas ielā 31, Mūkusalas ielā 42, Mūkusalas ielā 43 un Mūkusalas ielā bez adreses, Dēļu ielā 4, Dēļu ielā 6, Dēļu ielā 7 un Dēļu ielā 8, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai Zemesgabalos, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā, vienlaikus pārkārtojot Zemesgabalu robežas – teritorijā starp Mūkusalas ielu un Kīleveina grāvi, kur esošajā situācijā ir nesakārtoti zemesgabali bez piekļūšanas iespējām un ēkas atrodas uz vairākām zemes vienībām vienlaicīgi. Precizēt apbūves rādītājus un apbūves līnijas no ielām (esošajām un plānotajām), ņemot vērā esošo un vēsturisko situāciju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, tālrunis: 67012807, 
e-pasts: liga.beila@riga.lv

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA Mūkusalas Biznesa Centrs

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv

Lēmums un darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X