18 | 10 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1 un 1A, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 15.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-159-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējus 0100 005 0037).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X