06 | 06 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A, Ventspils ielā 63D, Lielirbes ielā b/n un Lielirbes ielā 9, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”

Rīgas pilsētas būvvalde 13.04.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-4901-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0014), Ventspils ielā 63D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2023), Lielirbes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2106) un Lielirbes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2100) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā multifunkcionālas apbūves apjomus un paredzot atbilstošu teritorijas parcelāciju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Daira Šmidre, tālrunis: 67012812, e-pasts: daira.smidre@riga.lv

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “UCTAM Baltics”

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”, projekta vadītāja Māra Kalvāne.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas Dairas Šmidres (219. kab., Amatu iela 4, Rīga) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18.00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: daira.smidre@riga.lv

Lēmums un darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X