19 | 02 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībās Birzes ielā 27 un Birzes ielā 27A, Rīgā izstrādes uzsākšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 15.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-21-3781-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Birzes ielā 27, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 103 0032) un Birzes ielā 27A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 103 0121) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai – savrupmāju apbūves izvietošanai, veicot Zemesgabalu parcelāciju un paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus..

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, tālrunis: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “AUTO A7”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā).
Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X