25 | 10 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Zolitūdes ielā 62, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 24.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-171-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļas „Detālplānojumi” apakšsadaļā „Detālplānojumu meklētājs” un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Lēmums
Grafiskā daļa (zip formāts)
DP projekts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X