13 | 04 | 2017
A+
A-

Rīgā no 15. aprīļa sākas koku ciršanas lieguma periods

Rīgas pilsētas būvvalde atgādinot, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana, aicina iedzīvotājus ziņot par koku ciršanu šajā periodā, ja tāda konstatēta.

Koku ciršanas lieguma periods noteikts, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā – plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Koku ciršana laika posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir atļauta vienīgi gadījumos, kad koku ciršanas atļaujā ir norādīts, ka pašvaldība koka ciršanu ir atzinusi par neatliekamu, jo koks atzīts par bīstamu sabiedrībai. Šis liegums neattiecas uz augļu koku ciršanu un kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Kā arī kokiem ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta.

Koku ciršanas lieguma periods ir noteikts Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. Par noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 EUR par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.

Ņemot vērā Būvvaldes līdzšinējo pieredzi, kad diemžēl ir nācies konstatēt lieguma periodā cirstus kokus, Būvvalde pastiprināti veiks pārbaudes ne tikai pilsētas centrā, bet arī mikrorajonos un attālākās apkaimēs. Papildu apstādījumu inspektoru veiktajām kontrolēm aicinām arī sabiedrību aktīvi iesaistīties šajā kontroles procesā un par pārkāpumiem nekavējoties informēt Rīgas pilsētas būvvaldi vai Rīgas Pašvaldības policiju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X