28 | 09 | 2020
A+
A-

Rīgas pilsētas būvvalde atvieglo pakomātu izvietošanas kārtību

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 360. punktam satelītantenu, ventilācijas sistēmu (gaisa kondicionieri u.tml.) un citu tamlīdzīgu tehnisko iekārtu vai palīglīdzekli nedrīkst novietot uz ēkas ielas fasādes, izņemot ja tie ir veidoti kā arhitektoniski veidojumi, nepasliktina būves arhitektonisko veidolu un ir paredzēti būvprojektā. Savukārt RTIAN 250.6 punkts paredz, ka skulptūras, vides dizaina objektus u.c. labiekārtojuma elementus bez piesaistes zemei izvieto, risinājumu saskaņojot Būvvaldē. Minētais nosacījums iekļauts arī Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 158. punktā.

Būvvalde, izvērtējusi pakomātu novietošanas tehniskos risinājumus, konstatējusi, ka pakomāts kvalificējams kā tehniska iekārta, kuras novietošanai ārtelpās ir jāievēro Rīgas administratīvās teritorijas apbūves noteikumi, taču ir piemērojama atvieglota saskaņošanas kārtība, ņemot vērā, ka lielākā daļa pakomātu tiek izvietoti pie esošām ēkām, neskarot šo ēku konstrukcijas, neizbūvējot jaunus inženierkomunikāciju tīklus un neveicot rakšanas darbus.

Pastāvot iepriekš minētajiem apstākļiem, proti, pakomāta iederība apkārtējās vides arhitektoniskajā veidolā, pakomāta izvietošana neskar esošās ēkas konstrukcijas, netiek izveidots jauns ārējais elektrības pieslēgums un netiek veikti rakšanas darbi, Būvvalde turpmāk piemēros vienkāršotu kārtību, kādā saskaņojama pakomātu izvietošana.

Lai saņemtu Būvvaldes saskaņojumu pakomātu izvietošanai, Būvvaldē (klātienē Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz buvvalde@riga.lv) jāiesniedz iesniegums brīvā formā ar lūgumu saskaņot pakomāta izvietošanu, iesniegumam pievienojot:

  1. īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
  2. īpašuma lietošanas tiesību apliecinoši dokumentu, ja iesniegumu neiesniedz īpašuma īpašnieks;
  3. paredzētās pakomāta izvietošanas vietas fotofiksāciju;
  4. grafiskos dokumenti ar pakomāta vizuālo risinājumu
  5. izstrādātu novietojuma plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts paredzētā pakomāta novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, uz būvju situācijas plāna;
  6. saskaņojumus ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas;
  7. ražotāja izstrādātu tehnisko dokumentāciju;
  8. pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  9. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu, ja pakomāts tiek izvietots Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Būvvalde 14 (četrpadsmit) dienu laikā izvērtēs iesniegto dokumentāciju un gadījumā, ja iesniegums, tam pievienotie dokumenti un plānotā iecere atbildīs normatīvo aktu prasībām, ar lēmumu par ieceres saskaņošanu akceptēs pakomāta izvietošanu iesniegumā norādītajā zemes gabalā.  Minētais saskaņojums ļaus izvietot pakomātus iecerē norādītajā vietā, neparedzot tālākas procesuālās darbības, proti, nebūs jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī nevajadzēs iesniegt dokumentus būvdarbu pabeigšanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X