12 | 11 | 2020
A+
A-

Sabiedriskās aptaujas par Uzvaras parka daļas starp Raņķa dambi un Slokas ielu attīstību rezultāti

Pamatojoties uz Rīgas domes 10.07.2019. lēmumu Nr. 2457 “Par apbūves tiesību piešķiršanu uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Raņķa dambī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 049 0135), daļu, organizējot izsoli”, Uzvaras parka daļā starp Raņķa dambi un Slokas ielu plānots īstenot būvniecības ieceri, kas paredz Panorāmas rata un tam pakārtotas servisa ēkas izbūvi. Līdz ar būvniecības ieceres īstenošanu nepārprotami tiks ietekmēta parka daļas vizuālā un strukturālā uztvere. Tā kā parks ir publiska vieta, kas paredzēta sabiedriskai lietošanai, pašvaldības ieskatā līdz ar minētās būvniecības ieceres īstenošanu būtu lietderīgi pārrunāt arī visas parka daļas perspektīvo attīstību. Ņemot vērā minēto, Rīgas pilsētas būvvalde no 21.08.2020. līdz 11.09.2020. organizēja sabiedrisko aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par parka daļas vēlamo attīstību nākotnē.

03.09.2020. plkst. 17.00 Uzvaras parka daļā starp Raņķa dambi un Slokas ielu tika organizēta sabiedriskās aptaujas klātienes tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem un profesionāliem ainavu arhitektūras speciālistiem, kā arī diskusija par šīs parka daļas attīstību.

Sabiedriskās aptaujas laikā Rīgas pilsētas būvvaldē tika iesniegtas 123 aptaujas anketas ar iedzīvotāju izteiktiem viedokļiem par Uzvaras parka daļas starp Slokas ielu un Raņķa dambi attīstību. Ar viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā pielikumā Sabiedriskās aptaujas viedokļu apkopojums, savukārt ar klātienes tikšanās laikā iedzīvotāju izteikto viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā pielikumā Klātienes tikšanās viedokļu apkopojums.

Pamatojoties uz sabiedriskās aptaujas rezultātiem un ņemot vērā Rīgas pilsētas būvvaldē 17.02.2020. iesniegto būvniecības ieceri “Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Raņķa dambī b/n”, Rīgas pilsētas būvvalde 30.10.2020. izsniedza būvatļauju Nr. BV-20-1711-abv/T ar šādiem projektēšanas nosacījumiem:

 1. Objekta izvietojumā un telpiskais risinājumā ievērot RTIAN 287., 288., 298., 303., 305. punkta prasības un Civillikuma 1091. panta nosacījumus.
 2. Ievērot RTIAN 220. punktu (apbūvējot zemesgabalu, maksimāli saglabā zemesgabala dabīgo reljefu, augsnes virskārtu (segu) un esošos kokus. Aizliegts veikt būvniecību saglabājama koka vainaga projekcijas zonā, izņemot, ja būvprojektā paredzētie risinājumi nodrošina koka saglabāšanu un augšanu). Pamatojoties uz minēto punktu, būvprojektam papildus pievienot panorāmas rata uzstādīšanas tehnoloģisko aprakstu/bildes/shēmas, kas pierāda, ka uzstādīšanu iespējams realizēt pie esošiem apstādījumiem, nebojājot tos.
 3. Ievērot RTIAN 203.1. apakšpunktu (pirms pazemes būves projektēšanas veic hidroģeoloģisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņem dendrologa vai arborista atzinumu, lai noteiktu pazemes būves (pamati kopā ar pamatni un uz tiem paredzamā slodze) ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās).
 4. Respektēt un uzrādīt būvprojektā Mārupītes aizsargjoslu (10 m, RTIAN 60.2.3. apakšpunkts).
 5. Būvprojektā nepieciešams pievienot izstrādāto profesionāla (attiecīgās jomas speciālista eksperta) veikto parka inventarizāciju vismaz pārveidojamajā parka daļā, proti, izpētāma parku veidojošo elementu – celiņu tīkla un tam pakārtoti veidoto stādījumu analīze, izvērtējums ar secinājumiem un ieteikumiem (kas ir/nav vērtīgs, kas ir/nav saglabājams) (RTIAN 619. punkts; RTIAN 2.105. apakšpunkts).
 6. Servisa ēku risināt ievērojot RTIAN 354. punktu, kas nosaka, ka ēkas fasādi veido arhitektoniski kvalitatīvi un atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam un apbūves raksturam, kā arī iederīgu apkārtējā vidē.
 7. Būvprojektā izstrādāt krāsu pasi servisa ēkai atbilstoši RTIAN 356. punktam (ar krāsu paraugiem, norādot izvēlētā krāsu kataloga nosaukumu un krāsas kodu) un krāsas toņi norādāmi arī NCS sistēmā.
 8. Būvprojektā precizēt panorāmas rata drošības nožogojuma ap iekāpšanas platformu risinājumu un atbilstoši RTIAN 368.1 punktam izstrādāt tā krāsu pasi ar krāsu paraugiem, norādot izvēlētā krāsu kataloga nosaukumu un krāsas kodu un krāsu toņus dot arī NCS sistēmā.
 9. Paredzēt būvju funkcionāli nepieciešamo un dekoratīvo apgaismojumu, ņemot vērā RTIAN 184., 185., 186. punkta prasības.
 10. Servisa ēkas fasādes un jumts ir pārskatāmi no publiskās ārtelpas t.sk. panorāmas rata un dzīvojamo māju logiem gar Raņķa dambi, tāpēc ventilācijas sistēmu un citu tamlīdzīgu tehnisko iekārtu vai palīglīdzekli nenovietot uz fasādēm un jumta, vai veidot tos kā arhitektoniskos veidojumus, kas ir daļa no būves arhitektoniska veidola (RTIAN 360. punkts).
 11. Lai panāktu Būvniecības likuma 4. panta 1. un 4. punktā noteikto principu ievērošanu, projektēšanas gaitā izstrādāt kvalitatīvu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plānojumu atbilstoši objekta ekspluatācijas specifikai ar racionālu ceļu, laukumu, rekreācijas zonas izvietojumu un stādījumu plānojumu. Gājēju ceļus un laukumus iznomātā zemesgabala teritorijā paredzēt sasaistē ar parka teritorijas ārpus nomas zemesgabala robežas plānojumu, respektējot iedibinātos gājēju ceļus.
 12. Saskaņā ar RTIAN 222. punktu kokaugiem, kas atrodas slēgtā vai daļēji slēgtā segumā, nodrošina apdobi, kas sakrīt ar prognozējamo koka vai krūma lapotnes ārmalas projekciju uz zemes un uzsūcošo sakņu ārējo zonu augsnē.
 13. Būvniecības laikā paredzēt saglabājamo koku norobežošanas pasākumus, tādā veidā nodrošinot to ilgmūžību, būvprojektā atspoguļot risinājumu, ievērot RTIAN 232., 233., 234. punktus. Vēršam Jūsu uzmanību, ja būvniecības laikā tiek bojāts kāds no esošajiem kokiem vai pasliktināti tā augšanas apstākļi, tad tā vietā jāiestāda atbilstošas sugas dižstāds.
 14. Pielietot pilsētas videi ekoloģiski atbilstošu un Latvijas klimatiskajos apstākļos adaptētu augu sortimentu, projektā norādīt stādāmo augu stādu izmēru un sugu, skaitu, kokiem paredzot dižstādus (vismaz 3,5 m augsts stāds ar spēcīgu, sugai vai šķirnei raksturīgu izveidotu vainagu, ar labi attīstītu, koksnainu, dzīvu sakņu sistēmu, ar biezu smalko saknīšu tīklu, taisnu, nebojātu stumbru, kura diametrs ir vismaz 5 cm).
 15. Būvprojektā paredzēto koku pārstādīšanu un tālāko uzraudzību veikt saskaņā ar sertificēta speciālista (dendroloģijas eksperta) atzinumā noteiktajām pārstādīšanas rekomendācijām.

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka Uzvaras parka tālākas attīstības plānošanas ietvaros Sabiedriskās aptaujas rezultāti tiks nodoti informācijai un darbam Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, SIA “Rīgas meži” un Rīgas domes Attīstības departamentam.

Sabiedriskās aptaujas viedokļu apkopojums
Klātienes tikšanās viedokļu apkopojums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X