03 | 03 | 2015
A+
A-

Tiesiska autostāvvietu izbūve Rīgas administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Lai Būvvalde varētu lemt par transportlīdzekļu novietnes izveidošanu, Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz aizpildīts būvniecības iesniegums inženierbūvei un būvprojekts minimālā sastāvā trīs eksemplāros (veidlapa / iesnieguma forma Nr. BV_187, versija 1).
Būvniecības ieceres dokumentācija sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 551. „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 551) 2.2 nodaļas prasībām.

Prasības transportlīdzekļu novietnēm

Būvniecības kārtību nosaka Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN), Noteikumi Nr. 551 kā arī citi normatīvie akti.

Prasības Normatīvais akts Pants, daļa, apakšpunkts
Platība RTIAN 156., 157.
RVC AZ TIAN 96., 97.
Skaits (apzīmēts ar marķējumu) RTIAN 2.17. nodaļa, 144., 145.
RVC AZ TIAN 2.10. nodaļa, 89., 90., 91.
Izvietojums RTIAN 2.17. nodaļa, 140., 165., 170., 314.
RVC AZ TIAN 2.10. nodaļa, 87.
Inženiertehniskais nodrošinājums RTIAN 161.,162.
RVC AZ TIAN 101., 104.
Segumi RTIAN 160.
RVC AZ TIAN 100.
Apgaismojums RTIAN 183.
RVC AZ TIAN 142.1., 142.6.
Nožogojums RTIAN 367., 368.
RVC AZ TIAN 362., 363.
Atkritumu konteineru izvietojums RTIAN 163., 164.
RVC AZ TIAN 102., 104.
Apstādījumi RTIAN 166., 171., 172.
RVC AZ TIAN 106., 111., 112., 113., 114.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X