22 | 04 | 2016
A+
A-

Vienkāršota kārtība vasaras kafejnīcu saskaņošanai

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no šī gada 23. aprīļa spēkā stāsies jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kas uzņēmējiem sniegs iespēju daudz vienkāršāk un ātrāk saskaņot vasaras kafejnīcas. Paralēli vienkāršotajai saskaņošanas procedūrai noteikumi kļuvuši elastīgāki arī attiecībā uz vasaras kafejnīcu iespējamajiem eksponēšanas termiņiem, jo paredzēta iespēja pie atbilstošiem laika apstākļiem to pagarināt vai uzsākt ātrāk. Savukārt attiecībā uz vasaras kafejnīcu vizuālo risinājumu noteikumu prasības kļuvušas stingrākas.

Kā galvenais ieguvums jāmin, ka līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos vasaras kafejnīcu īpašniekiem vairs nav nepieciešams vērsties Būvvaldē atkārtoti, lai saņemtu tirdzniecības pasi. Šī norma attiecas gan uz vēl nesaskaņotajām vasaras kafejnīcām, gan kafejnīcām, kuru vizuālais risinājums jau saskaņots, bet pase vēl nav saņemta. Iepriekš regulējums paredzēja, ka sākotnēji Būvvaldē jāsaskaņo vasaras kafejnīcas vizuālais risinājums, tad jāvēršas izpilddirekcijā, lai saņemtu pagaidu atļauju, kuras laikā jāuzslien vasaras kafejnīcas konstrukcijas, un ar šī risinājuma fotofiksāciju jāvēršas Būvvalde atkārtoti, lai saņemtu tirdzniecības pasi. Pēc tirdzniecības pases saņemšanas atkārtoti jāvēršas izpilddirekcijā, lai iepriekš saņemtās pagaidu atļaujas termiņš tiktu pagarināts visai vasarai sezonai. Savukārt jaunais regulējums nosaka, ka, ja ir saņemts vasaras kafejnīcas vizuālā risinājuma saskaņojums, un izpilddirekcija ir izsniegusi atļauju, tad vasaras kafejnīcu īpašnieks ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un var uzsākt komercdarbību.

Kā vēl viens saskaņošanas procedūras vienkāršošanas aspekts jāmin, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz pašvaldības zemes vairs nebūs nepieciešams rīkot konkursus, ja zemes nomas tiesības būs iegūtas izsolē. Tāpat vienkāršotas prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem pie ēkām, jo turpmāk netiks prasīts saskaņojums ar visiem ēkas kopīpašniekiem, bet gan tikai tiem, kuru īpašumu konkrētās vietas izveide tieši ietekmēs. Tādējādi paredzams, ka pilsētas mikrorajonos vasaras kafejnīcu skaits varētu palielināties.

Taču attiecībā uz vasaras kafejnīcu vizuālo noformējumu noteikumi kļuvuši stingrāki. Būtisks ierobežojums, kas noteikts šajos noteikumos, ir aizliegums visu veidu tirdzniecības vietu iekārtošanā izmantot plēves un zemas kvalitātes materiālus, jo tas degradē pilsētvidi. Tāpat šī iemesla dēļ arī ierobežota reklāmas eksponēšana uz saulessargiem, jo reklāmu uz saulessargiem drīkstēs izvietot tikai to apakšējā – 30 cm platā malā. Jāuzsver, ka noteikti arī īsāki termiņi ielu tirdzniecības vietu montāžas un demontāžas darbiem, iepriekš paredzēto desmit dienu periodu samazinot uz piecām dienām.

Savukārt, uzklausot nozares pārstāvju ierosinājumus, paredzēta iespēja vasaras kafejnīcu norobežojošos sānu elementus, kas, piemēram, atrodas perpendikulāri ēkai, paaugstināt no 1,20 m līdz 1,50 m, taču ar nosacījumu, ka tie veidoti no caurredzama, ar reklāmām neaplīmēta un neaizsegta materiāla. Tāpat arī koriģēts vides pieejamības prasību nodrošināšanai nepieciešamais pandusa slīpums, pielīdzinot to prasībām kādas attiecināmas uz publiskām ēkām – nosakot augstuma un garuma attiecību 1:12 līdzšinējo 1:20 vietā.

“Šobrīd jaunais regulējums ir kā uzticības kredīta sniegšana uzņēmējiem. Iespēju robežās ir ticis mazināts birokrātiskais slogs, tajā pašā laikā noteiktas daudz stingrākas normas ielu tirdzniecības vietu vizuālajiem risinājumiem. Apzināmies, ka pārredzamā periodā būtu iespējams vēl vairāk vienkāršot šīs saskaņošanas procedūras, piemēram, ļaujot saskaņot vasaras kafejnīcu vizuālo noformējumu uz vairākiem gadiem. Taču sākotnēji mums jāgūst pārliecība, ka arī uzņēmēji apzinās Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO kultūras mantojuma nozīmību, un, respektējot šo vērtību, izstrādā risinājumus, kas to nedegradē”, uzsver Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs.

Ņemot vērā jaunās izmaiņas, Būvvaldes reklāmas inspektori pastiprināti veiks pārbaudes, lai kontrolētu tieši vasaras kafejnīcu vizuālā noformējuma atbilstību Būvvaldē saskaņotajam, t. sk. arī vides pieejamības prasības ievērošanā. Papildus informējam, ka līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos, Būvvaldes kompetencē turpmāk būs arī administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana.

Iepriekš kārtību, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu noteica Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 108 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, taču no šī gada 23. aprīļa šie noteikumi zaudēs spēku, un to vietā ielu tirdzniecības organizēšanas un saskaņošanas kārtību noteiks Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X