01 | 03 | 2021
A+
A-

Žoga izbūves prasības

Vēlies būvēt žogu, bet nezini, kādos gadījumos nepieciešams būvvaldes saskaņojums?
Esam sagatavojuši informatīvu materiālu, kurā saprotami un vizuāli uzskatāmi izskaidrotas:

  • būtiskākās žoga izbūves prasības,
  • situācijas, kad būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams.

Kas jāzina būvejot žogu infografika

Žogs ir inženierbūve, tomēr ne vienmēr tā izbūvi ir nepieciešams saskaņot ar pašvaldību. Žoga izbūve, ja žogs nav redzams no publiskās ārtelpas (ielas, bulvāra, laukuma), ar būvvaldi nav jāsaskaņo.

Gadījumos, ja žoga izbūve iecerēta publiskajā ārtelpā (žogs atrodas ielas pusē vai sabiedrībai brīvi pieejamā iekšpagalmā), nepieciešams izstrādāt un būvvaldē saskaņot būvniecības dokumentāciju – paskaidrojuma rakstu.

Kas ir publiskā ārtelpa?
Publiskā ārtelpa ir sabiedrībai pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalms var tikt uzskatīts par publisko ārtelpu, ja tas ir sabiedrībai pieejams un nodots publiskai lietošanai.

Svarīgi atcerēties!
Žoga caurredzamībai jābūt vismaz 30%.
Žoga augstums nedrīkst pārsniegt 1,80 m.
Lai netiktu skarti vai bojāti pazemes inženiertīkli, pirms žoga izbūves par to esamību nepieciešams konsultēties būvvaldē.


Izbūvējot žogu, jāievēro žoga augstuma un caurredzamības prasības. Tāpat būtu jāpievēš uzmanība tam, vai izvēlētais risinājums iederas apkārtējā ainavā. Zemāk redzamajos attēlos parādīti vairāki labie un sliktie žoga izbūves piemēri.

attēls ar dažādiem izbūvētiem žogiem - labie un sliktie piemēri


Kas jāņem vērā veicot žoga krāsošanu?

infografikas attēls par žoga krāsošanu

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām žogs jāveido estētisks un arhitektoniski kvalitatīvs, tā krāsojumam jābūt stilistiski saskānotam ar ēku un blakusesošo zemesgabalu žogu.

Žoga krāsojuma atjaunošana (ja tā tiek veikta saskaņā ar saskaņoto žoga izbūves dokumentāciju) Būvvaldē nav jāsaskaņo, tomēr, konstatējot stilistiski neiederīgu risinājumu, Būvvaldei ir tiesības uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, uzdodot neatbilstību novērst. Ja administratīvajā aktā noteiktās prasības netiek izpildītas, Būvvalde var žoga īpašniekam uzlikt piespiedu naudu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X