A+
A-

“Apartamentu viesnīcas ēkas būvniecība”, Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079).

 1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

  1. atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 50, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1707,45 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņi euro, četrdesmit pieci centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X