A+
A-

Kā novērst atkāpes no būvniecības dokumentācijas, kas konstatētas izvērtējot būvobjektu ģeodēzisko izpildmērījumu plānus

Lai kontrolētu būvdarbu atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošinātu aktuālas un korektas informācijas reģistrēšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) izvērtē būvobjektu ģeodēziskos izpildmērījumus.

Izpildmērījums 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” izpratnē ir topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, ievērojot šajos noteikumos definētās prasības.

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – ĒBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” (turpmāk LBN 008-14), kā arī citi normatīvie akti.

Atkāpes no Būvvaldes rīcībā esošās būvniecības dokumentācijas, kas konstatētas Izvērtējot ģeodēzisko izpildmērījumu plānus, jānovērš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Vispārīgā shēma uzbūvētā objekta novietojuma atkāpju no projekta novēršanai.

Vispārīgā shēma uzbūvētā objekta novietojuma atkāpju no projekta novēršanai

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X