A+
A-

Atklāti arhitektūras konkursi

Rīgas pilsētā atklātus arhitektūras konkursus (turpmāk – Konkurss) rīko saskaņā ar:

 • Publisko iepirkumu likumu;
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu (14. pants);
 • Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN; 318. punkts, 263.1. apakšpunkts);
 • Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN; 8.¹ punkts);
 • c. gadījumos (piem., pēc zemes gabala īpašnieka iniciatīvas).

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) pieņem lēmumu par nepieciešamību rīkot Konkursu saskaņā ar normatīvo regulējumu pirms būvatļaujas izsniegšanas, ja iesniegts:

 • būvprojekts minimālā sastāvā⃰;
 • vai iesniegums par konkursa rīkošanu.

⃰Būvvalde var lemt par konkursa nerīkošanu saskaņā ar RTIAN 8.¹ punktu vai RVC AZ TIAN 318.4. apakšpunktu, ja Būvvaldes padome atzīst iesniegto risinājumu par pietiekami veiksmīgu un to apstiprina Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija vai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome.
Arhitektūras konkursu rīkošanas prasība Rīgas vēsturiskā centrā neattiecas uz īslaicīgas lietošanas un pagaidu ēkām, kā arī uz tādu jaunu ēku izcilas arhitektūras iecerēm, par kurām saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Būvvaldes un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes vienbalsīgs atzinums.

Būvvalde:

 • izskata plānotā konkursa noteikumus un programmu, izvirza nosacījumus, nozīmē žūrijas pārstāvi;
 • izskata Konkursam iesniegtos darbus Būvvaldes padomes sēdē, tādēļ tai darbu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešami krāsaini konkursa materiāli A3 formāta sējumā. Izvērtējot iesniegtos darbus, Būvvaldes deleģētais pārstāvis žūrijā pārstāv Būvvaldes padomes lēmumu.

Būvvalde Konkursu vērtēšanas darbā ievēro:

 • sadarbības principu, saskaņā ar kuru puses sadarbojas ar mērķi iegūt iespējami labāko rezultātu – arhitektūras risinājumu (vīzija vai mets) konkrētajos apstākļos;
 • caurspīdīguma principu, saskaņā ar kuru nodrošina vērtējuma un izskanējušo viedokļu/ argumentu, un pieņemto lēmumu (iespējams arī vairākās kārtās) publisku pieejamību;
 • atbildības principu, saskaņā ar kuru nolēmums ir saistošs pieņemot turpmākus lēmumus par risinājumiem, kuri ir iegūti Konkursa rezultātā.

Lai tiktu sasniegts konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski labāko apbūves priekšlikumu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, darbu vērtēšanā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību konkursa projektu atbilstībai RTIAN un RVC AZ TIAN prasībām. RTIAN un RVC AZ TIAN neievērošanas rezultātā projekta tālākas izstrādes laikā var būtiski mainīties iecere, līdz ar to mērķis realizēt labāko konkursa rezultātā iegūto apbūves risinājumu var netikt sasniegts.

Būvvalde uzsver:  1) atbilstoši kompetencei tās pārstāvja uzdevums ir izvērtēt risinājumu atbilstību normatīvajam regulējumam, atturoties no tādu rezultātu apstiprināšanas, kas ir pretrunā ar noteikto atbildību. Darbi, kuru risinājumā neatbilstību apbūves noteikumiem novēršanas gadījumā var būtiski mainīties risinājums, nav vērtējami un nav virzāmi tālākai projektēšanai; 2) nepieciešamību saglabāt un respektēt Konkursa darbos vērtīgus kokus un apstādījumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X