A+
A-

Autostāvvietu saskaņošana

Prasības tiesiskai autostāvvietu izbūvei Rīgas administratīvajā teritorijā

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 253), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), kā arī citi normatīvie akti.

Normatīvo aktu regulējuma prasības attiecībā uz autostāvvietu izbūvi nosaka sekojošo:

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 4. punktu, kas nosaka, ka: būves iedala trīs grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa, un pamatojoties uz šo noteikumu 1. pielikumu, transportlīdzekļu novietne klasificējama kā 1. vai 2. grupas inženierbūve.

Būvniecības ieceres risinājuma saskaņošana Būvvaldē ir iespējami divos variantos:

  1. Būvprojekts = laukums (ciets segums) + inženierkomunikācijas tīkli + labiekārtojums + apsarga ēka + ceļa zīmes un horizontālais apzīmējums;

  2. Paskaidrojuma raksti:

Būvniecības ieceres transportlīdzekļu novietnei Paskaidrojuma raksts inženierkomunikāciju tīkliem (LKT, barjera ar ELT)
Paskaidrojuma raksts laukumam (ciets segums) + labiekārtojums + ceļa zīmes un horizontālais apzīmējums
Paskaidrojuma raksts apsarga ēkai

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X