12 | 07 | 2018
A+
A-

Informācija dokumentu iesniedzējiem

Atgādinām, ka, balsoties uz „Dokumentu juridiskā spēka likuma” 6.pantu (stājies spēkā 01.07.2010), iesniedzot dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, pielikumā pievienojami dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas.

Dokumentu kopijas var apliecināt, klientiem uzrādot dokumentu oriģinālus – Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darbinieki.

Ja aizpildīta Rīgas pilsētas būvvaldei iesniedzama veidlapa/iesnieguma forma pakalpojuma saņemšanai un pievienotie dokumenti tiek iesniegti elektroniski, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv, dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstītiem ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām iepazīties ar prasībām Elektronisko dokumentu likumā. Plašāka informācija par elektronisko parakstu pieejama portālā www.eparaksts.lv.

Būvvalde vērš uzmanību!

Būvniecības ieceres dokumentācija (izņemot būvniecības iesniegumu) ir izstrādājama un Būvvaldē iesniedzama trijos oriģinālos eksemplāros (izņēmuma gadījumos četros).

Vismaz vienam eksemplāram ir jābūt IESIETAM CIETOS KARTONA VĀKOS.

Šādas prasības ir noteiktas normatīvo aktu regulējumā un attiecas arī uz apliecinājuma kartēm un paskaidrojuma rakstiem.

– Sazinies ar mums buvvalde@riga.lv
– Seko mums Facebook
– Seko mums Twitter

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X