29 | 07 | 2020
A+
A-

Inženierkomunikāciju trašu ierādes process

Projektējot inženierkomunikācijas un citus objektus starp ielu sarkanajām līnijām atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 612.8. apakšpunktam, būvniecības ierosinātājs pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no inženierkomunikāciju pārvaldītājiem Būvvaldē elektroniski iesniedz iesniegumu inženierkomunikāciju trašu ierādei.

Lai saņemtu Būvvaldes ierādītu trases ierādi, priekšlikumu nepieciešams izstrādāt uz topogrāfiskā uzmērījumu plāna mērogā 1:500 (Rīgas vēsturiskā centra zonā topogrāfiska uzmērījuma plānam jābūt mērogā 1:250). Topogrāfiskā uzmērījumu plānam jābūt saskaņotam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (derīguma termiņš ir viens gads no saskaņošanas brīža).

Prasības topogrāfiskajam uzmērījumu plānam noteiktas Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 23.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, u.c. normatīvajos aktos.

Lai nodrošinātu pakalpojuma “Inženierkomunikāciju trašu ierāde” efektīvu ieviešanu, no 03.08.2020. Rīgas pilsētas būvvalde Pakalpojuma pieejamību nodrošinās tikai ar e-pakalpojuma starpniecību. Lai saņemtu sagatavoto trases ierādi, pieteicējam Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā “Ģeotelpiskā informācija” jāizvēlas iesnieguma veids “Inženierkomunikāciju trašu ierāde”, jāaizpilda iesnieguma lauki ar prasīto informāciju un pielikumā jāpievieno pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • spēkā esoši inženierkomunikāciju pārvaldītāju izdotos tehniskos noteikumus;
  • topogrāfisko uzmērījumu plāns M 1:500 (RVC zonā M 1:250) ar uzradītām apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un zemesgabalu juridiskajām robežām (derīguma termiņš viens gads no brīža, kad plāns saskaņots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā);
  • projektējamā inženierkomunikāciju tīkla priekšlikums;
  • pasūtītāja pilnvara.

Iesnieguma izskatīšanas termiņš Būvvaldē tiek noteikts saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto. Atbilde uz iesniegumu un Būvvaldes norādīts inženierkomunikāciju trašu ierādes plāns iesniedzējam tiks nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X