26 | 05 | 2020
A+
A-

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību regulē Rīgas domes 2012. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 111Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā, kuru 4. punktā ir uzskaitītas personas, kuras var saņemt atvieglojumus, tai skaitā: par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte – 25% (3.16. apakšpunkts); ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības nr.7442) teritorijā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā vai apbūves aizsardzības teritorijā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ārpus šīm teritorijām – no 50% līdz 90% (3.18. apakšpunkts).

Persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 3.16. apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim elektroniski iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (3. pielikums 18.12.2019. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā , pievienojot ēkas fasādes fotofiksācijas.

Persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 3.18.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim elektroniski iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4. pielikums 18.12.2019. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā, pievienojot ēkas fasādes fotofiksācijas un akta par nodošanu ekspluatācijā kopiju. Ja ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, papildus jāpievieno Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) norādījumu par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu kopija (ar NKMP apliecinājumu, ka norādījumi ievēroti) vai NKMP rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā (ja iesniedzējs līdz tam nav saņēmis iepriekšminētos NKMP norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu).

Būvvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas elektronisko pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 3.16. un 3.18. apakšpunktu nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Saskaņā ar Noteikumu 2. punktu galīgo lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņems Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.

Pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nākamajam taksācijas gadam var iesniegt sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās.

Pakalpojuma apraksts – Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X