21 | 02 | 2019
A+
A-

Publisku pasākumu saskaņošanas kārtība Rīgas pilsētas būvvaldē

Publisku pasākumu pieteikšanas un saskaņošanas kārtību Rīgā regulē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 136 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība” (atrakcijām), Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pacēlājiem), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lai saskaņotu publiska pasākuma vizuālo risinājumu, pasākuma pieteicējam Būvvaldē jāiesniedz iesniegums (veidlapa Nr. 154 šeit), klāt pievienojot:

  • pasākuma norises aprakstu;

  • pasākuma norises vietas visaptverošu krāsainu fotofiksāciju;

  • iekārtu un konstrukciju uzstādīšanas vietu attēlojumu uz plāna/izvietojuma shēmu;

  • projektu (iekārtu/konstrukciju skices, konstruktīvais risinājums un stiprināšanas veids, teritorijas iekārtojums, piebraucamo un pieejas ceļu un nožogojumu izvietojums, kā arī pasažieru iekāpšanas laukumu iekārtojums, apgaismošana, brīdinājuma un informācijas zīmju izvietojums);

  • sertificēta būvinženiera slēdzienu.

Svarīgi! Lai izvairītos no situācijām, kad publiska pasākuma laikā tiek pārkāpti vai neievēroti paredzēto iekārtu (t. sk. celtņu, liftu, pacēlāju, trošu iekārtu, eskalatoru, konveijeru, atrakciju iekārtu, masīvu skatuvju u.c.) ekspluatācijas noteikumi, kuru rezultātā var tikt apdraudēta publiska pasākuma dalībnieku veselība, dzīvība vai īpašums, turpmāk publiska pasākuma pieteicējam, saskaņojot Būvvaldē pasākuma vizuālo risinājumu, jāpievieno dokumentācijai sertificēta būvinženiera slēdziens, kas apliecina, ka paredzētās iekārtas un konstrukcijas ir drošas lietošanai un tiek ievērotas ražotāja noteiktās prasības.

Iesnieguma izskatīšanas termiņš Būvvaldē tiek noteikts saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto.

Pēc publiska pasākuma vizuālā risinājuma saskaņošanas Būvvaldē publiska pasākuma pieteicējam ar iesniegumu jāvēršas kādā no Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centriem, lūdzot izsniegt atļauju vai izziņu publiska pasākuma rīkošanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X