22 | 01 | 2019
A+
A-

Vasaras kafejnīcu un pasākumu noformējumu saskaņošanā Rīgā

Saistībā ar 2014. gada būvniecības procesu tiesiskuma regulējuma izmaiņām šogad vasaras kafejnīcu īpašniekiem pirms ieceres iesniegšanas Būvvaldē sākotnēji būtu nepieciešams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes. Atbilstoši šim iedalījumam, būtu rūpīgi jāizvērtē kāda veida būvniecība būs nepieciešama konkrētās ieceres realizācijai, jo atkarībā no būves klasifikācijas veida, Būvvaldē iesniedzama dažāda dokumentācija.

Ielu tirdzniecības un publisku pasākumu saskaņošana Būvvaldē.

infografikas attēls par telpu funkcijas maiņu

Katrām telpām, atkarībā no lietošanas veida, ir atšķirīgas ugunsdrošības, higiēnas, vides pieejamības prasības un fiziskie parametri. Lai tepas būtu ekspluatācijā drošas un funkcionāli efektīvas, svarīgi tās lietot atbilstoši atļautajai izmantošanai/funkcijai.
Telpu aktuālā izmantošanas funkcija apskatāma telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā (arī www.kadastrs.lv). Lai telpas varētu izmantot kafejnīcas (restorāna) vajadzībām, izmantošanas veidam jābūt apzīmētam ar kodu 1211.
Ja funkcija neatbilst, jāvēršas pie sertificēta arhitekta (būvspeciālistu reģistrs www.bis.gov.lv.
! Telpu funkcijas maiņu var ierosināt tikai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X