A+
A-

Fizisko personu datu apstrāde vakanču sludinājumos

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas pilsētas būvvalde

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Pārzinis), adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv.
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai
Apstrādes juridiskais pamats 1.      Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Darba likums.

2.      Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu.

3.      Pārzinim apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai – saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu pašvaldībai rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Pašvaldības darbinieki, kas saistīti ar konkrēto atlases procesu.

 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā četrus mēnešus, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

 

Ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus neadresējot konkrētai amata vakancei vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim ne ilgāk kā 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

 

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.
Datu avoti ·         No Jums paša, iesniedzot mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu.

·         No pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai.

·         Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša.

·         No Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums.

·         No Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu.

·         Attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

Attiecīgo personas datu kategorijas Personas datus, lai pārbaudītu Jūsu sniegtās informācijas mums patiesumu, kā arī lai izvērtētu Jūsu atbilstību vakantajam amatam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X