A+
A-

Iepirkumi

Līdz 29. augustam tiek pagarināts publiskā iepirkuma termiņš
(13.08.2014)

Šobrīd pieteikumu publiskā iepirkuma „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze” iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2014. gada 29. augusta plkst. 11:00.

Publiskā iepirkuma mērķis ir iegūt pēc iespējas kvalitatīvāku piedāvājumu un rezultātu. Šo iemeslu dēļ nolikumā norādīts, ka pretendentam jāveic līguma izpildes vietas apskate. Tā kā pretendenti interesi par teritorijas apskati sāka izrādīt pēc apsekošanai paraudzētā termiņa beigām, tika pieņemts lēmums par termiņa pagarinājumu, objekta apsekošanas pēdējo dienu paredzot ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līguma izpildes vietas apskati piesakot pie Būvvaldes pārstāvja ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms apskates veikšanas.

Sarunu procedūras „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude” pārtraukšana (26.11.2013.)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja 22.11.2013.rīkojumu Nr.BV-13-121-rs „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) 26.11.2013. Komisijas sēdē nolēma pārtraukt 22.11.2013. uzsākto sarunu procedūru „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude”, jo nepieciešams precizēt ekspertīzes veikšanas darba uzdevumu.

Paziņojums par pārrakstīšanās kļūdu sarunu procedūras pamatojumā (24.11.2013.)

22.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā publicētajā pamatojumā par sarunu procedūras „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude” uzsākšanu ir konstatēta pareizrakstības kļūda – SIA „Tilbaro” vietā jābūt SIA „Tilbro”.

Uzsākta sarunu procedūra (22.11.2013.)

Sarunu procedūras „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude” pamatojums

2013.gada 21.novembrī tirdzniecības centra „Maxima” ēkā Rīgā, Priedaines ielā 20 iegruva jumta pārsegums aptuveni 1000 kv.m platībā. Lai konstatētu katastrofas cēloņus, steidzami nepieciešams veikt neatkarīgu būvekspertīzi būvprojektam, objekta un būvlaukuma pārbaudi, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaudi, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laboratoriskos izmeklējumus.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Rīgas pilsētas būvvalde neparedzamu, no Rīgas pilsētas būvvaldes neatkarīgu ārkārtas apstākļu rezultātā veic sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktam, ar SIA „Tilbaro”, SIA „LBS-Konsultants” un SIA „VPM Latvia” par neatkarīgas ekspertīzes veikšanu būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaudi Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaudi.

Iepirkumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikuma/ piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās un afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana RD BV 2021/1 03.06.2021. 16.06.2021. SIA “UNO MOSSA” EUR
41 900,00 (bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža
Vecrīgas realitātes modeļa izveide RD BV 2020/6 14.10.2020. 26.10.2020. Iepirkums ir pārtraukts EUR
41 500,00
(bez PVN)
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās RD BV 2020/4 16.04.2020. 28.04.2020. SIA “AnSve ŽV” EUR
41 800,00
(bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža.
Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošas zemes un inženierbūves tirgus nomas maksas vērtēšana RD BV 2020/5 01.04.2020. 16.04.2020. plkst.11.00. SIA “Grant Thornton Baltic” 9300,00 3 mēneši
Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošas zemes un inženierbūves tirgus nomas maksas vērtēšana RD BV 2020/3 12.03.2020. 24.03.2020. plkst.11.00. Iepirkums ir pārtraukts
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām RD BV 2020/2 24.02.2020. 09.03.2020.
plkst. 11:00
SIA “Concord Service Group” EUR
41 000,00
(bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai vai līdz 2022.gada 25.martam.
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām RD BV 2020/1 21.02.2020. Paziņojums par plānoto iepirkumu ir pārtraukts IUB
Afīšu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana RD RPB 2019/1 15.10.2019. 28.10.2019.
plkst. 11:00
SIA “ARB Būve” EUR
20 000,00
(bez PVN)
Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām RD RPB 2018/7 28.12.2018. 10.01.2019.
plkst. 11:00
SIA “Latvia Tours” līdz EUR
41 900,00
(bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās RD RPB 2018/6 30.11.2018.
17.12.2018.
11.12.2018.
plkst. 11:00
SIA “ARB BŪVE” līdz EUR
41 999,00
(bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās KAC 2018/5 (RD RPB
2018/5)
30.11.2018. 26.11.2018.
plkst. 11:00
iepirkums beidzies bez rezultāta līdz EUR
41 999,00
(bez PVN)
iepirkums beidzies bez rezultāta
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām RD RPB
2018/4
17.09.2018. 01.10.2018.
plkst. 10:00
SIA “Hagberg” līdz EUR
41 000,00
(bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās RD RPB
2018/3
05.11.2018.
plkst. 11:00
Iepirkums ir pārtraukts līdz EUR
52 583,00
(bez PVN)
Iepirkums ir pārtraukts
Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana RD RPB
2018/2
05.07.2018. SIA “UNO MOSSA” līdz EUR
24 705,00
(bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Degvielas iegāde Rīgas pilsētas būvvaldes autotransportam RD RPB
2018/1
Iepirkums ir pārtraukts Iepirkums ir pārtraukts Iepirkums ir pārtraukts
Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana RD RPB
2017/5
SIA „V SERVICE” līdz EUR
20 000,00 (bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas
Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām RD RPB
2017/4
SIA “MEGA RP” līdz EUR
25 000,00 (bez PVN)
Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai vai līdz 2019.gada 31.decembrim.
Mēbeļu un biroja inventāra iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē RD RPB
2017/3

SIA “Thomson Furniture”

EUR10 10665,49 Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās RD RPB
2017/2
SIA “UNO MOSSA” EUR
50 791,00
Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 15 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Kancelejas preču iepirkšanu Rīgas pilsētas būvvaldē RD RPB
2017/1
SIA “Daiļrade EKSPO” EUR
39 000,00
līdz līgumcenas sasniegšanai
Ziņu aģentūru pakalpojumi RD RPB
2016/9
SIA “Leta” EUR
6702,00
31.12.2017

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2016/8
SIA “NOA Būve” EUR
6 420,91
05.12.2016

Remontdarbu veikšanu Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2016/7
Iepirkums ir pārtraukts Iepirkums ir pārtraukts Iepirkums ir pārtraukts

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2016/6

25.07.2016.

05.08.2016.
plkst.11:00

SIA “NOA Būve” EUR
10 685,44
2 (divas) nedēļas no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2016/5

21.07.2016.

01.08.2016.
plkst.11:00

SIA “Thomson Furniture”

EUR
11 933,38

23.08.2016

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

RD RPB
2016/4

15.04.2016.

26.04.2016.

SIA „Uno Mossa”

EUR
30 000,00

Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 18 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas

Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

RD RPB
2016/3

13.04.2016.

25.04.2016.

SIA „Uno Mossa”

EUR
20 000,00

Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 18 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas

Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB
2016/2

26.02.2016.

08.03.2016.

SIA „Pilna Servisa Līzings”

EUR
20 000,00

līdz 2018. gada 15. martam vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Komandējumu pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB
2016/1

29.02.2016.
plkst.11:00

SIA „Tūrisma aģentūra Kolumbs”

EUR
15 000,00

līdz 2018.gada 1.martam vai vai līdz līguma summas izlietošanai

Ziņu aģentūru pakalpojumi

RD RPB
2015/11

SIA “LETA”

EUR
6 702,00

31.12.2016.

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2015/10

08.10.2015.

19.10.2015.
plkst.11.00

SIA „Celtnieks GV”

EUR
12 778,71

2015.gada 25.novembris

Dokumentu arhivēšanas pakalpojumi

RD RPB
2015/9

09.10.2015.
plkst.11.00

SIA „Arhliet”

EUR
3 995,00

līdz 2015.gada 4.decembrim

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2015/8

31.08.2015.

11.09.2015.
plkst.11.00

SIA „Omega Serviss”

EUR
26 235,74

2015.gada 27.novembris

Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

RD RPB
2015/7

14.08.2015.

25.08.2015.
plkst.11.00

SIA „UNO MOSSA”

EUR
16 115,00

līdz 2015.gada 18.decembrim

Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2015/6

28.07.2015.

10.08.2015.
plkst.11.00

SIA „Daiļrade EKSPO”

EUR
20 000,00

līdz 2018.gada 30.jūnijam vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB
2015/5

09.04.2015.
plkst.11.00

SIA „Tūrisma aģentūra Kolumbs”

EUR
12 000,00

līdz 2015.gada 31.decembrim vai līdz līguma summas izlietošanai

Degvielas iepirkums Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB
2015/4

17.02.2015.

02.03.2015.
plkst.11.00

SIA „LUKOil Baltija R”

EUR
30 000,00

Afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes, utilizācijas darbi un reklāmas stendu demontāžas, utilizācijas darbu veikšana

RD RPB
2015/3

16.02.2015.

27.02.2015
plkst.11.00

SIA „UNO MOSSA”

EUR
20 000,00

līdz saistību pilnīgai izpildei

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

RD RPB
2015/2

17.02.2015.

02.03.2015.
plkst.11.00

SIA „BRKB Studio”

EUR
28 925,00

Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB
2015/1

10.02.2015.

23.02.2015.
plkst.11.00

SIA „Pilna Servisa Līzings”

EUR
13 000,00

līdz līgumcenas sasniegšanai

Ziņu aģentūru pakalpojumi

RD RPB
2014/7

SIA „Leta”

EUR
6 702,00

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2014/6

06.11.2014.

19.11.2014.

SIA „Thomson Furniture”

līdz EUR
8 677,00

Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB
2014/5

18.08.2014.

29.08.2014.

SIA „Daiļrade EKSPO”

līdz EUR
9 300,00

Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze

RD RPB
2014/4

11.07.2014.

29.08.2014.

Izbeigts bez rezultāta

Izbeigts bez rezultāta

Izbeigts bez rezultāta

Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB
2014/3

27.03.2014.

07.04.2014.

SIA „RosBelt”

līdz EUR 7500,00

2015. gada 30. aprīlis

Reklāmas stendu demontāžas, utilizācijas un demontāžas vietas sakārtošanas darbu veikšana

RD RPB
2014/2

24.02.2014.

07.03.2014.

SIA „V max”

līdz EUR 5879,00

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbi

RD RPB
2014/1

24.02.2014.

07.03.2014.

SIA „V Service”

līdz EUR 11759,00

Afišu izlīmēšana uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un stendiem

RD RPB 2013/15

12.12.2013.

27.12.2013.

SIA „Auzas tautumeita”

līdz EUR 23500,00

līdz 30.12.2014.

Par papīru un aplokšņu iegādi Būvvaldes vajadzībām

RD RPB 2013/14

11.12.2013.

27.12.2013.

SIA „Daiļrade EKSPO”

līdz EUR 6829,78

Līdz pilnīgai saistību izpildei

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB 2013/11

25.10.2013.

05.11.2013.

SIA „Thomson Furnitures”

9 833,78

Līdz pilnīgai saistību izpildei

Par papīru un aplokšņu iegādi Būvvaldes vajadzībām

RD RPB 2013/10

17.10.2013.

28.10.2013.

PĀRTRAUKTS

PĀRTRAUKTS

PĀRTRAUKTS

Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB 2013/9

09.10.2013.

21.10.2013.

līdz LVL 4800,00

SIA „Daiļrade EKSPO”

līdz saistību izpildei/ līgumcenas apguvei

Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

RD RPB 2013/8

17.09.2013.

30.09.2013.

SIA „Dizainstudija A”

Līdz 29 990,00

2013.gada 20.decembris

Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

RD RPB 2013/7

06.09.2013.

17.09.2013.

PĀRTRAUKTS

PĀRTRAUKTS

PĀRTRAUKTS

Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

RD RPB 2013/6

06.08.2013.

19.08.2013.

SIA „Thomson Furniture”

līdz LVL 4202,49

1 (viens) mēnesis no līguma parakstīšanas brīža

Stendu demontāžas, utilizācijas un demontāžas vietas sakārtošanas darbu veikšana

RD RPB 2013/5

25.06.2013.

08.07.2013.

SIA „V Service”

līdz LVL 4132,00

līdz saistību izpildei

Degvielas iepirkums Rīgas pilsētas būvvaldes

RD RPB 2013/4

24.04.2013.

08.05.2013.

SIA „RusLatNafta”

līdz LVL 17000,00

līdz saistību izpildei

Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

RD RPB 2013/3

11.04.2013.

22.04.2013.

SIA „RosBelt”

līdz LVL 5000,00

līdz saistību izpildei

Remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšanai

RD RPB 2013/2

05.04.2013.

16.04.2013.

SIA „V-MAX”

līdz LVL 8264,46

2013.gada 31.decembris

Par afišu izlīmēšanu uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un stendiem

RD RPB 2013/1

24.01.2013.

04.02.2013.

SIA „Auzas tautumeita”

līdz 20000,00 LVL

2013.gada 31.decembris

Par Rīgas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remontu

RD RPB 2012/4

25.10.2012.

05.11.2012.

SIA „ACONTI”

8890,60 LVL

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4

RD RPB 2012/3

22.10.2012.

02.11.2012.

SIA „Omega Ekspress”

4064,80 LVL

22/12/2012

Par A4, A3 papīra un aplokšņu iegādi

RD RPB 2012/2

02.10.2012.

15.10.2012.
plkst.11.00

SIA „DAIĻRADE EKSPO”

4000,00 LVL

01/11/2013 vai līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Par iepirkumu atbildīgā persona

Rīgas pilsētas būvvaldes publisko iepirkumu plāns 2021.gadam
Nr.p.k. Līguma priekšmets Plānotā iepirkuma līgumcena
(EUR (bez PVN))
Plānotais izsludināšanas laiks Par iepirkumu atbildīgā persona
1. Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās un afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana 41 900 februāris/marts Būvvaldes Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Noslēgtie līgumi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X