A+
A-

Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana
Identifikācijas numurs: RD RPB 2016/3
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 2016.gada 25.aprīlim plkst.11.00, Rīgas pilsētas būvvaldē, Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 01.06.2016.
Līgums – 01.08.2016.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X