A+
A-

Pašvaldības nodevas likmes par Būvvaldes oficiālo dokumentu un to kopiju saņemšanu

Pamatojoties uz Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 un pieprasot Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātos oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.

Dokuments

Mērvienība

Nodevas likme, euro

Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātā dokumenta noraksts, izraksts un apliecināta kopija

1 lapaspuse

4,27

Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un tā nosacījumiem:
 • zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2

1 lēmums

34,15

 • zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2

1 lēmums

65,45

Plāns ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei:
inženierkomunikāciju projektēšanai:
 • trase līdz 100 m

100 m

65,45

 • katri nākamie 100 m

100 m

19,92

 • reklāmas objekta projektēšanai

1 plāns

31,30

Reklāmas/Reklāmas objekta izvietošanas atļauja

1 atļauja

22,77

Tirdzniecības vietas pase fiziskām personām

1 pase

9,96

Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai:
 • fiziskām personām

1 izziņa

32,73

 • juridiskām personām

1 izziņa

46,95

 • pārējie būvobjekti

1 izziņa

46,95

Izziņa par būves neesamību dabā
 • fiziskām personām

1 izziņa

32,73

 • juridiskām personām

1 izziņa

46,95

Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu:
 • zemesgabalam (-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2

1 lēmums

34,15

 • zemesgabalam (-iem) ar kopējo platību no 1201 m2

1 lēmums

65,45

Arhīva izziņas par zemesgabala grupu/grunti vai adresi sagatavošana

1 izziņa

19,25

Informatīvas arhīva izziņas par pieprasītajiem dokumentiem sagatavošana (tostarp arī par negatīvu rezultātu)

1 izziņa

19,99

Lēmums par apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai un vienkāršotajai rekonstrukcijai:
 • fiziskām personām

1 lēmums

35,57

 • juridiskām personām

1 lēmums

44,11

Lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai:
 • fiziskām personām to īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās

1 lēmums

35,57

 • juridiskām personām

1 lēmums

44,11

Būvvaldes rekvizītus skatīt šeit

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X