A+
A-

Inženieru padome

Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) būvniecības ieceru inženierbūvju tehnisko risinājumu izskatīšanas Inženieru padome ir Rīgas pilsētas būvvaldes konsultatīva institūcija. 

Inženieru padomes mērķis ir sniegt konsultācijas un konceptuāli saskaņot būvniecības ieceru inženierbūvju tehniskos risinājumus, ēku novietņu plānojumu un teritoriju labiekārtošanu saistībā ar esošo apakšzemes inženierkomunikāciju izvietojumu. 

Inženieru padomes uzdevumi: 

  • vērtēt būvniecības ieceru atbilstību Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”; 
  • veicināt būvprojektu saskaņošanas procedūras vienkāršošanu, to izskatīšanas un saskaņošanas termiņu samazināšanu pilsētas apakšzemes inženierkomunikāciju pārvaldītāju institūcijās; 
  • nodrošināt viedokļu apmaiņu, konceptuāli saskaņojot būvniecības ieceru inženierbūvju tehniskos risinājumus. 

Inženieru padome izskata būvniecības ieceres, kas atbilst Zaļā koridora kritērijiem (trešās grupas jaunu ēku būvniecība; otrās grupas jaunu daudzdzīvokļu ēku būvniecība, kur viena būvniecības procesa (t.sk. atsevišķas būvniecības kārtas) ietvaros paredzēts izbūvēt vairāk kā 100 dzīvokļus), kā arī ieceres nozīmīgiem pilsētas infrastruktūras objektiem. 

Pieteikt ieceri izskatīšanai Inženieru padomē var nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu brīvā formā Būvvaldei uz e-pastu buvvalde@riga.lv vai vienlaicīgi ar pieteikumu ieceres izskatīšanai pēc Zaļā koridora principa stadijā pirms projektēšanas nosacījumu izpildes būvatļaujā. 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X