16 | 01 | 2020
A+
A-

03.01.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 1 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 1 (03.01.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 21.01.2020. līdz 03.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 34 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40/26 cm, 1 kļavas ø 85 cm un 6 liepu ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.01.2020. Ne vēlāk kā līdz 20.01.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.01.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 28, 37, 44, 28, 32, 37 cm, 2 apses ø 30/35/38, 30/36 cm, 2 liepas ø 29, 37 cm Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2019,93 EUR (divi tūkstoši deviņpadsmit euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Kalnciema ielā 26 (59. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2020.

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 1 (105. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2020.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X