07 | 12 | 2018
A+
A-

03.12.2018. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 49 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 49 (03.12.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazlēpju ielā 10 (80. grupa, 2224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0667)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm, 1 ievu ø 21 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 661,64 EUR (seši simti sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Maskavas ielā 250 k-4 (72. grupa, 2028. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 45, 42 cm, 1 zirgkastaņu ø 34 cm pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 587,37 EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) saistībā ar jaunas ielas izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 20, 22/14, 24, 32 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3606,97 EUR (trīs tūkstoši seši simti seši euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) saistībā ar jaunas ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 11 papeles ø 110, 79, 93, 55, 99, 72, 62, 42, 80, 117, 116 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7896,95 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 8 (85. grupa, 228. grunts) saistībā ar mācību korpusa ēkas (002) pārbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts) saistībā ar plānoto Tirdzniecības centra jaunbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm un 1 ozolu ø 23 cm Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 30, 27 cm, 3 bērzus ø 31, 17 (celma caurmērs 24 cm), 49 cm, 2 liepas ø 28, 26 cm, 1 ievu ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 8 robīnijas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 14/7 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 21/15 (celma caurmērs 29 cm), 18/9 (celma caurmērs 28 cm), 13/10/7 (celma caurmērs 24 cm) cm un 1 papeli ø 47/57 cm Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2996,58 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zalkšu ielā 6 (116. grupa, 9. grunts) saistībā ar esošo ārējo siltumtrases kanālā demontāžu un siltumtīklu pārbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 37, 35 cm Rīgā, Zalkšu ielā 6 (116. grupa, 9. grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Airu ielā 42 (120. grupa, 2010. grunts) saistībā ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 43, 32 cm Rīgā, Airu ielā 42 (120. grupa, 2010. grunts).

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 013 0049, pie Tvaika ielas saistībā ar siltumtīklu rekonstrukciju

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Buru ielā 22 (50. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0181) saistībā ar biroja ēkas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Buru ielā 22 (50. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0181) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 960,44 EUR (deviņi simti sešdesmit euro, četrdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 33 (73. grupa, 56. grunts) un Stērstu ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 2092. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • 6 ozolus ø 19/15 (celma caurmērs 25 cm), 26, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 4 kļavas ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 17/12/14 (celma caurmērs 25 cm), 17/14 (celma caurmērs 27 cm), 15/18/17 (celma caurmērs 25 cm) cm, 11 priedes ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 26, 20, 34, 22, 30, 29, 13/15 (celma caurmērs 27 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15/20, 30 cm, 4 bērzus ø 59, 20/19, 15 (celma caurmērs 22 cm), 52/36 cm, 1 blīgznu ø 16/18 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Stērstu ielā 33 (73. grupa, 56. grunts);
  • 7 ozolus ø 34, 30, 36, 27, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 29 cm, 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Stērstu ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 2092. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7505,11 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti pieci euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Slokas ielas 132

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0068, pie Dārziņu ielas 170 un Rīgā, Dārziņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9015, pie Sakņu ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 2 papeles ø 48, 72 cm Rīgā, Dārziņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0068, pie Dārziņu ielas 170;
  • 1 papeli ø 80 cm Rīgā, Dārziņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9015, pie Sakņu ielas 21;
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 7A (46. grupa, 134. grunts), pie Lomonosova ielas 7

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm, 1 ozolu ø 40 cm Rīgā, Lomonosova ielā 7A (46. grupa, 134. grunts), pie Lomonosova ielas 7;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Lomonosova ielā 7A (46. grupa, 134. grunts), pie Lomonosova ielas 7;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 64 (70. grupa, 159. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0479)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 sarkstošo vītolu Salix x rubens ar stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 4,21 m Rīgā, Ūnijas ielā 64 (70. grupa, 159. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0479).

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 divstumbru osi ø 15/9 (celma ø 23 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 28 cm, 4 kļavas ø 13 (celma ø 20 cm), 17 (celma ø 20 cm), 11/14 (celma ø 22 cm), 15/16 (celma ø 24 cm) cm Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gatartas ielā 9 (94. grupa, 277. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 egles ø 52, 35 cm Rīgā, Gatartas ielā 9 (94. grupa, 277. grunts);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 73, 50 cm Rīgā, Gatartas ielā 9 (94. grupa, 277. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 560,04 EUR (pieci simti sešdesmit euro, četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 114 0141, pie Jaunciema 3. līnijas 60

Nolemj:

            izbeigt administratīvo lietu par 2 bērzu ø 36, 47 cm ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 114 0141, pie Jaunciema 3. līnijas 60.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielā 11B (120. grupa, 1101. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1112)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2019.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Imantas ielā 37 (80. grupa, 462. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 38 cm Rīgā, Imantas ielā 37 (80. grupa, 462. grunts).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Codes ielā 19 (106. grupa, 2311. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 49 cm Rīgā, Codes ielā 19 (106. grupa, 2311. grunts).

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 10 (119. grupa, 2061. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0417)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tukuma ielā 8 (56. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X