18 | 01 | 2021
A+
A-

04.01.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 1 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 1 (04.01.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes p.i., Komisijas sekretāres p.i. I. Bernovska

Darba kārtībā:

 • 2 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 4 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.12.2020. lēmuma (protokols Nr. 52, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358), Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0014) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.12.2020. lēmumu (protokols Nr. 52, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358), Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0014) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1priedi ø 20 cm Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358);
 2. atļaut cirst 1priedi ø 20 cm Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 20 (123. grupa, 86. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 49 (105. grupa, 2130. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.03.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 106 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 42/39, 36/37/40/40 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 532,72 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 6B (121. grupa, 210. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.03.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 95 (25. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 95 (25. grupa, 92. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X