16 | 01 | 2019
A+
A-

07.01.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 2 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 2 (07.01.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. O. Šutenkova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 koka ciršana papildjautājuma sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 2 koku ciršana papildjautājuma sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazlēpju ielā 10 (80. grupa, 2224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0667)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 melnalkšņus ø 34, 39, 43, 46, 57 cm Rīgā, Mazlēpju ielā 10 (80. grupa, 2224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0667);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 31, 37 cm, 1 ievu ø 32/34/24/17 cm un 1 melnalksni ø 33/34/38 Rīgā, Mazlēpju ielā 10 (80. grupa, 2224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0667) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1643,43 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts) saistībā ar sabrukušas būves nojaukšanu, teritorijas sakārtošanu un esošo ēku pārbūvi, un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.01.2019. līdz 28.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 50 cm, 2 ošu ø 57, 45 cm un 1 bērza ø 37 cm ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.01.2019. Ne vēlāk kā līdz 14.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts).
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts) saistībā ar elektromobiļu uzlādes stacijas stāvlaukuma izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 747,01 EUR (septiņi simti četrdesmit septiņi euro, viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0129) saistībā ar teritorijas labiekārtošanas un kopšanas darbiem

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2019.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brīvības ielā 98 (28. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm un 3 kļavas ø 37, 23, 14 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Brīvības ielā 98 (28. grupa, 48. grunts).

2. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Slokas ielas 132

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 blīgznu ø 32/38/45 cm Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Slokas ielas 132;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 20A (43. grupa, 203. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0164)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 310. grunts), pie A. Deglava ielas 73

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2019.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 91 (124. grupa, 315. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.01.2019.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 8 (127. grupa, 2062. grunts), Vangažu ielā 27 (92. grupa, 2099. grunts), Vangažu ielā 28 (92. grupa, 2191. grunts), Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 194. grunts), Silciema ielā 15 k-1 (92. grupa, 83. grunts), Zālīša ielā 3 (89. grupa, 236. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2019.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2019.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tilaudu ielā 1 (120. grupa, 1483. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Cementa ielā 18 (67. grupa, 2132. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Cementa ielā 18 (67. grupa, 2132. grunts).

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 3 (57. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 3 (57. grupa, 67. grunts).

PAPILDJAUTĀJUMA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar esošo ēku nojaukšanu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām būvniecību Rīgā, Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

PAPILDJAUTĀJUMU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 085 0012, pie Gaujas ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 52 cm Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 085 0012, pie Gaujas ielas 16;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,35 EUR (četrdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Tekstilnieku ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006, no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 23, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065, paralēli Tekstilnieku ielai un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112, paralēli Tekstilnieku ielai

Nolemj:

 1. no 19.02.2019. līdz 04.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 31 papeles ø 33, 60, 28/33/36, 34, 38, 26/28, 39, 54, 35, 50, 18, 30, 40, 24/27, 34/44/45, 34, 26, 35, 24, 50, 70, 40, 70, 51, 26, 35, 24, 37, 33, 22, 26 cm ciršanu Rīgā, Tekstilnieku ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006, no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 23, par plānoto 30 papeļu ø 33, 32/45/45, 26, 30, 40, 30/36/44, 20, 30, 18, 21/27, 23/24, 44, 25, 32/46, 26, 30, 26/26, 52, 21, 28, 42, 24/29/44, 27, 28, 64, 22, 27, 22/22/30, 26/38, 22 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065, paralēli Tekstilnieku ielai un plānoto 36 papeļu ø 60, 25/25/26, 25, 30, 6/15/16/17, 30/30, 33, 24, 54, 43, 26, 42/36, 55/59, 60, 52, 17, 15, 26, 44, 35/45, 50, 24, 27, 20, 22/32, 22, 20/20/22, 30, 34, 20/36, 28, 38/46, 30, 28, 31, 34 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112, paralēli Tekstilnieku ielai;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.02.2019. Ne vēlāk kā līdz 18.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Tekstilnieku ielas teritorijā).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X